หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “การสื่อสาร” เครื่องมือสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล  และทีม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาส่วนมากทั้งในหน่วยงาน และองค์กรเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลักและทักษะที่สำคัญในการสื่อสารในการทำงานให้ได้ผล วัตถุประสงค์ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร เข้าใจหลัก และทักษะการสื่อสาร รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูดเพื่อสื่อสารให้ได้ผลและสร้างสรรค์  เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล Read More …