หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การขายจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับทักษะพนักงานขายเป็นสำคัญ การขายที่เน้นการนำเสนอขายอย่างเดียว ไม่พยายามเข้าใจความต้องการลูกค้า นำเสนอได้ไม่ตรงจุด ไม่สามารถจับประเด็นในการเจรจาต่อรองได้ มัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียย่อมไม่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย ขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า สามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสความสำเร็จในการขาย หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales) พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆ  วัตถุประสงค์ เข้าใจกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติ  เข้าใจวิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย และใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายอย่างมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ Read More …