หลักสูตรการสื่อสาร และพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกันให้ Win-Win (Win-Win Communication & Synergy Development)

“ถูกชะตา…!” ทำให้คุณและคุณสนทนาไปด้วยกันรอดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆต่อกัน

หลักสูตรการสื่อสาร และพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกันให้ Win-Win (Win-Win Communication & Synergy Development) เน้นการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลโดยให้ความสำคัญกับคุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นคุณค่าของทีม (Team Value) และจุดแข็งของทีม (Team Strength) โดยการพัฒนาความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ความประทับใจตลอดกาลให้ผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกันชอบ รู้สึกดีที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับคุณ เพื่อให้เกิดรับความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมแบบ Win-Win และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 

หลายครั้งคุณอาจเจอคนที่น่าสนใจ โดดเด่นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ แค่คุณมองเห็นพวกเขา หรือเดินเฉียดใกล้ๆ คุณก็ได้รับพลังแห่งความเป็นมิตรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกดีและรู้สึกถึงอัธยาศัยที่ดีของพวกเขา จนคุณตกหลุมรักในความเป็นมิตรของพวกเขาแบบไม่รู้ตัว และพร้อมให้ความช่วยเหลือ คิดอยากทำงานร่วมมือกับพวกเขาอย่างเต็มกำลัง

วัตถุประสงค์

 • มีหลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของคู่สนทนที่มีความแตกต่างกันได้แบบ Win-Win 
 • มีทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือและการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเสริมพลังซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ให้เกิดความคิดอยากที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ 
 • มีทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบส่งเสริมพลังในการทำงานซึ่งกันและกันแบบ Win-Win 

 เนื้อหาหลักสูตร

 • แก่นสำคัญของการสื่อสาร หลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเข้าใจผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันให้สามารถทำงานร่วมกันแบบ Win-Win
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน พัฒนาหลักคิดในการทำงานเพื่อการทำงานร่วมกันแบบ Win-Win 
 • องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
 • ชนะใจคู่สนทนาที่แตกต่างกันให้มีความคิดอยากจะทำงานร่วมกันแบบ Win-Win ด้วยสไตล์การพูดแบบเดียวกัน (Rapport Technique)
 • คุมตนเองได้เท่ากับคุมสถานการณ์ (Emotional Controlling)
 • ปิดฉากการสื่อสารให้ผู้อื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันประทับใจไม่รู้ลืม (Talk to Trust) และเกิดความคิดอยากร่วมงานกับคุณตลอดไป
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน หรือผู้ดูแลโครงการต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ Win-Win
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ Win-Win
 • บุคคลที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ Win-Win
 • นักขาย นักประสานงาน เลขานุการหรือบุคลากรในองค์กรทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ Win-Win
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติผ่านกรณีศึกษา และกิจกรรม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง
 • การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in