หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเหนือชั้น (Strategic Thinking for Leading Business Change)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบคิด ซึ่งระบบคิดที่สำคัญที่สุดคือ “การคิดเชิงกลยุทธ์” ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเองและบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของคนและองค์กรในยุคการแข่งขันไร้พรมแดน หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเหนือชั้น (Strategic Thinking for Leading Business Change) ช่วยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การปรับตัวตามสถานการณ์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อน วัตถุประสงค์ เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมายในระยะยาว เข้าใจเทคนิค การใช้งานเครื่องมือและหลักการคิดเชิงกลยุทธ์  เนื้อหาหลักสูตร ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ กับพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ฯลฯ แนวคิด องค์ประกอบ การพัฒนาของการคิดเชิงกลยุทธ์ การใช้การคิดเชิงกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพตนเองและพนักงาน การใช้แนวคิดในเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจและองค์กร สถานการณ์เปลี่ยนแปลง-กลยุทธ์พลิกแพลง Read More …

หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี บริบทธุรกิจ เงื่อนไข/กฎเกณฑ์/กติกา/วิธีการทำธุรกิจ คู่แข่ง และลูกค้า ทำให้ธุรกิจต้อง “คิดใหม่ ทำใหม่” สร้างสรรค์งานและวิธีบริการแบบใหม่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคและผู้รับบริการ  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัย “เชือดเฉือน” คู่แข่งในการสร้างธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การปรับปรุงธุรกิจ การยกระดับธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหารและวิธีการทำงาน หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน เหนือคู่แข่ง วัตถุประสงค์ Read More …

หลักสูตรปรับแนวคิดให้เป็นบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร หลายองค์กรพัฒนาการบริหารจัดการ ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ แต่พนักงานไม่ได้มีความคิดเชิงบวกกับองค์กร ไม่มีความผูกพัน มองว่าองค์กรเป็นแค่ที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ ระยะยาวอาจทำให้ผลิตภาพ การพัฒนาองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากคนในองค์กรไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคง ทำงานหนัก ทำงานและใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุข หลักสูตรปรับแนวคิดให้เป็นบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence) ช่วยให้พนักงานมองโลกในแง่ดี เข้าใจ เห็นคุณค่าของตน ใช้ศักยภาพตนเองทำงาน ส่งผลให้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจให้กัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพพนักงานมีความสุข ทำงานสําเร็จ มีประสิทธิภาพสูง วัตถุประสงค์ สร้างความคิดเชิงบวก และบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ให้แก่พนักงาน เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางแก้ไขปัญหาการทำงาน และปัญหาชีวิตได้อย่างมีความสุข Read More …

หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) ที่เน้นการคิดเป็นขั้นตอน หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking) ช่วยให้มองเห็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆในการทำงานจริง สามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถจัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพทั้งระบบ เห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุด และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Read More …

หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ “การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ” สร้างความยากลำบากไม่น้อย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจแต่ละครั้งส่งผลต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก ต้องแก้ปัญหา และตัดสินใจรวดเร็ว ถูกต้อง ในทางตรงข้ามหากแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแบบไร้ระบบ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making) พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบอย่างรวดเร็ว  วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการมองและแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผล ทราบหลักการและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร  พัฒนาทักษะจากการฝึกปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Read More …