หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “การสื่อสาร” เครื่องมือสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล  และทีม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาส่วนมากทั้งในหน่วยงาน และองค์กรเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลักและทักษะที่สำคัญในการสื่อสารในการทำงานให้ได้ผล วัตถุประสงค์ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร เข้าใจหลัก และทักษะการสื่อสาร รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูดเพื่อสื่อสารให้ได้ผลและสร้างสรรค์  เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล Read More …

หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ และรวดเร็ว” ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งในการทำงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย การแก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารและนำการสื่อสารมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายในสถานการณ์วิกฤติ Read More …

หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัญหาในการสื่อสาร และการประสานงานส่วนใหญ่มักเกิดจากการสื่อสารและการประสานงานผิดพลาด สร้างความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นๆและทำให้ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือบางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมากเป็นที่รักของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมถึงได้รับความร่วมมือในการทำงานจากสายงานอื่นๆ…เขามีเสน่ห์อะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย จะต้องสื่อสารและประสานงานอย่างไรเพื่อให้การทำงานราบรื่น ได้รับความร่วมมือ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication) รวมเอาเคล็ดลับการสื่อสาร การประสานงาน (การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร ประสานงาน) เพื่อพัฒนา ยกระดับการสื่อสารและการประสานงาน ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพนักงานมืออาชีพ สร้างความก้าวหน้าแก่ตนเอง  และได้รับความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงานที่ดี  วัตถุประสงค์ ทราบเคล็ดลับการสื่อสาร Read More …