หลักสูตรออกแบบ Powerpoint อย่างมืออาชีพ ด้วย Presentation และ InfoGraphic Media (Professional Powerpoint Design by Presentation & InfoGraphic Media)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การนำเสนอข้อมูลที่ดึงดูดใจ เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพท่ามกลางข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มากมาย และตอบโจทย์ผู้รับสื่อที่มีเวลาจำกัด ทำให้การสื่อความหมายข้อมูลต่างๆผ่านภาพ หรือ “InfoGraphic” เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ หลักสูตรออกแบบ Powerpoint อย่างมืออาชีพ ด้วย Presentation และ InfoGraphic Media (Professional Powerpoint Design by Presentation & InfoGraphic Media) ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ InfoGraphic ในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะการออกแบบ การสร้างสรรค์ และเลือกองค์ประกอบในการนำเสนอที่ดึงดูด นำเสนอได้ตรงจุด Read More …

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การจัดประชุม (Meeting) ในองค์กรของคุณทุกวันนี้สำเร็จหรือล้มเหลว?  จากงานวิจัยพบว่า ความท้าทายของการจัดประชุมผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ส่วนผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม และพนักงานใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์เตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอในที่ประชุม แต่ทำไมการประชุมกลับไม่มีประสิทธิภาพ หรือล้มเหลว คุณมีงานมากมายต้องสื่อสารให้คนหลายฝ่ายทำงานบรรลุตามเป้าหมาย บางเรื่องที่คุณต้องสื่อสารคุณก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นทั้งหมด 100% ผู้เข้าประชุมบางท่านไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม บางท่านไม่อยากเข้าประชุมเสียด้วยซ้ำเพราะรู้สึกเสียเวลา และแถมได้งานมาเพิ่มอีก หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings) จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการบริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลายหลาย แตกต่างกัน ทั้งด้านวัย คุณวุฒิ ตำแหน่ง ความคิด ลักษณะการทำงาน Read More …

หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร (Trainer) สำคัญมาก เพราะวิทยากรคือผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้ความรู้ คอยชี้แนะปรับปรุง ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นทางเลือกและโอกาส ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกต้องให้กับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างเข้าใจและเข้าถึงในเนื้อแท้ของการเป็นวิทยากร หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) จะช่วยเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเป็นวิทยากร (Trainer)  พัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร (Trainer) ให้น่าเชื่อถือ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆที่วิทยากร (Trainer) ควรมี วางแผนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร (Trainer) เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 Read More …

หลักสูตรพูดในที่ชุมชน​อย่างไรให้โดนใจ และสำเร็จ (Successful Public Speaking)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร คุณเคยรู้สึกว่า… ไม่กล้านำเสนองาน ให้คนอื่นทำแทน ทำให้ไม่มีใครรู้จัก ไม่โดดเด่น ขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน  เวลาพูดในที่ประชุม เวที หรือในที่คนเยอะๆ ขาดความมั่นใจ ลืม คิดไม่ออก ไม่สามารถพูดโน้มน้าวจูงใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บริหารในที่ประชุมได้ ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ  เรียบเรียงคำพูดในการขายสินค้าไม่ได้  อยากพูดในที่สาธารณะ หรือพูดออกงานในโอกาสต่างๆได้ดี มีอารมณ์ขัน สนุก แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไร อยากเป็นวิทยากร อยากพูดเก่ง อยากพูดให้น่าสนใจ น่าจดจำ น่าติดตาม อยากพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดต่อหน้าสาธารณะให้ดูดี สง่างาม เวลาเรียนไม่อยากพรีเซ้นท์ ขาดความมั่นใจ ไม่มีความสุข อยากย้ายคณะ   Read More …

หลักสูตรนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจอย่างทรงพลัง​ (Professional Presentation Skills: Impress Your Audience)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “ทักษะการนำเสนอ” (Presentation Skills) เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดจากทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ผู้ที่จะนำเสนอได้ดีจะต้องมีความคิดเป็นตรรกะและรวบยอด (Logical and Conceptual Thinking) อย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด สร้างการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบาย/กิจกรรมใหม่ๆ ประสานความรู้ ความสามารถพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการนำเสนอ ในการนำเสนอผู้นำเสนอต้องมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทักษะการนำเสนองานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตรนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจอย่างทรงพลัง (Professional Presentation Skills: Impress Your Audience) ช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง Read More …