หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication)

หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานด้วยกลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” ที่ทำให้การสื่อสารและประสานงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการที่ผู้นำสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ อีกทั้งเป็นการฝึกให้ผู้นำมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ซึ่งเป็นการฟังให้ลึกกว่าคำพูด ไม่ด่วนตัดสินใจ และผู้นำสามารถสื่อสารและประสานงานเพื่อบริหารคน สร้างทีม (ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น)

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจภาพรวมการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราว การนำเสนองาน การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่เพื่อสร้างทีม รวมถึงการฟังได้อย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้เทคนิค วิธีการ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนองานเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้นำยุคใหม่ในการสื่อสารต่อหน้าที่ประชุมและที่สาธารณะ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างทีม
 • เสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนองาน การฟังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสน่ห์ดึงดูดด้วยเรื่องเล่า การนำเสนอที่น่าสนใจ การสื่อสารเพื่อการบริหารคน สร้างทีม รวมถึงการฟังเชิงลึกเพื่อให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 • เป็นผู้นำยุคใหม่ที่สามารถสื่อสาร นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกภาพโดดเด่นดึงความสนใจผู้ฟัง

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ผู้นำยุคใหม่กับความล้มเหลวในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • ภาพรวม และความสำคัญของการเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนองานสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • ผู้นำยุคใหม่เล่าเรื่อง สื่อสาร นำเสนองานให้น่าสนใจและเกิดประสิทธิผลได้อย่างไร 
 • ผู้นำยุคใหม่กับการคิดประเด็น การเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 • การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนอเพื่อการสอนงาน การบริหารจัดการ การนำเสนองาน การสร้างภาพ รวมถึงการสร้างทีม บริหารจัดการคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ 
 • ผู้นำยุคใหม่กับการถ่ายทอดความรู้ การบอกเล่าประสบการณ์ การสื่อสารและการประสานงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • ผู้นำยุคใหม่กับหลุมพรางของการฟังที่หลายคนมองข้าม
 • ความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง และการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งในผู้นำยุคใหม่
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการที่ต้องดูแลพนักงาน ประสานงานข้ามฝ่ายให้เกิดการทำงานเป็นทีม
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การฟัง และภาวะผู้นำในการบริหารคนและดูแลทีมงาน
 • ผู้ที่ทำงานด้าน HRD ที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร เมนทอร์ ที่ต้องสื่อสารและประสานงานกับผู้คนหลากหลาย
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การฟังและภาวะผู้นำให้กับตนเอง
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in