หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ และรวดเร็ว” ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งในการทำงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย การแก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารและนำการสื่อสารมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายในสถานการณ์วิกฤติ และใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน รวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญและความหมายของการสื่อสาร
 • ทักษะและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม
 • รู้สไตล์การทำงานของตนเอง และผู้อื่นเพื่อปรับปรุง พัฒนาการสื่อสารและการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ (DISC)
 • หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤติ
 • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in