หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication)

ปัญหาในการสื่อสาร และการประสานงานส่วนใหญ่มักเกิดจากการสื่อสารและการประสานงานผิดพลาด สร้างความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นๆและทำให้ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือบางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมากเป็นที่รักของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมถึงได้รับความร่วมมือในการทำงานจากสายงานอื่นๆ…เขามีเสน่ห์อะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย จะต้องสื่อสารและประสานงานอย่างไรเพื่อให้การทำงานราบรื่น ได้รับความร่วมมือ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication) รวมเอาเคล็ดลับการสื่อสาร การประสานงาน (การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร ประสานงาน) เพื่อพัฒนา ยกระดับการสื่อสารและการประสานงาน ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพนักงานมืออาชีพ สร้างความก้าวหน้าแก่ตนเอง  และได้รับความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงานที่ดี 

วัตถุประสงค์

 • ทราบเคล็ดลับการสื่อสาร การประสานงานให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับความร่วมมือที่ดี
 • พัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร การประสานงานข้ามสายงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และไดรับความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงาน
 • สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ 

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความล้มเหลวในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร และการประสานงาน
 • ระบบ กระบวนการสื่อสาร การประสานงาน ประเภทของการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรให้เกิดควมร่วมมือที่ดี
 • สื่อสาร และประสานงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจ
 • จุดประกายทัศนคติเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) จุดเริ่มต้นการสื่อสาร และการประสานงานที่เป็นเลิศ
 • เทคนิคการเปิดใจตนเอง และลดทิฐิอัตตา (Ego)
 • การตั้งเป้าหมาย และวางแผนในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • เคล็ดลับการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ
 • การสื่อสาร และการประสานงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)
 • เทคนิคการจำประเด็นสำคัญ
 • น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร และการประสานงาน
 • วิธีลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • เคล็ดลับการสื่อสาร และการประสานงานชนะใจคน สร้างมนต์สะกดให้คล้อยตาม และให้ความร่วมมือ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ พนักงาน ที่ต้องใช้การสื่อสาร การประสานงานข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
 • ผู้ที่ทำงานด้าน HRD ที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร เมนทอร์ ที่ต้องสื่อสาร และประสานงานกับผู้คนหลากหลายให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการฟังให้กับตนเอง
 • การบรรยาย การสาธิตและ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา เกมประกอบหลักสูตร และกิจกรรม
 • การแสดงบทบาทสมมติ
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in