หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Course)

หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี หลักสูตรการสื่อสาร และพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกันให้ Win-Win หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร