หลักสูตรพัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต ​(Future Skills Course)

หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ