หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร องค์กรต่างเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทุกองค์กรต่างต้องการรักษาฐานลูกค้า ดึงดูดและหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) และปิดการขายแก่พนักงานขายให้มีประสิทธิผลสูงสุดถือเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิธีการคิดบวก การคิดในมุมมองลูกค้า เข้าใจปัญหาที่ลูกค้ากังวล เพื่อให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกระบวนการ วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะ และการใช้กลยุทธ์ในการเปิดปิดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าที่ได้ประสิทธิผลสูง ปรับเปลี่ยนทัศนคติการขายในแง่บวก และเข้าถึงการเป็นนักขายมืออาชีพ เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย (Negotiation Skills) เข้าใจหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา ให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น สามารถประยุกต์ความรู้ Read More …