หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) ที่เน้นการคิดเป็นขั้นตอน หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking) ช่วยให้มองเห็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆในการทำงานจริง สามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถจัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพทั้งระบบ เห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุด และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Read More …