หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี บริบทธุรกิจ เงื่อนไข/กฎเกณฑ์/กติกา/วิธีการทำธุรกิจ คู่แข่ง และลูกค้า ทำให้ธุรกิจต้อง “คิดใหม่ ทำใหม่” สร้างสรรค์งานและวิธีบริการแบบใหม่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคและผู้รับบริการ  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัย “เชือดเฉือน” คู่แข่งในการสร้างธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การปรับปรุงธุรกิจ การยกระดับธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหารและวิธีการทำงาน หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน เหนือคู่แข่ง วัตถุประสงค์ Read More …