หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ “การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ” สร้างความยากลำบากไม่น้อย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจแต่ละครั้งส่งผลต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก ต้องแก้ปัญหา และตัดสินใจรวดเร็ว ถูกต้อง ในทางตรงข้ามหากแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแบบไร้ระบบ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making) พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบอย่างรวดเร็ว  วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการมองและแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผล ทราบหลักการและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร  พัฒนาทักษะจากการฝึกปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Read More …

หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น กระชับ และรวดเร็ว” ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งในการทำงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย การแก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักสูตรศิลปะการสื่อสารแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ (Effective Communication for Problem Solving & Decision Making in Crucial Situation) ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารและนำการสื่อสารมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายในสถานการณ์วิกฤติ Read More …