หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การจัดประชุม (Meeting) ในองค์กรของคุณทุกวันนี้สำเร็จหรือล้มเหลว?  จากงานวิจัยพบว่า ความท้าทายของการจัดประชุมผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ส่วนผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม และพนักงานใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์เตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอในที่ประชุม แต่ทำไมการประชุมกลับไม่มีประสิทธิภาพ หรือล้มเหลว คุณมีงานมากมายต้องสื่อสารให้คนหลายฝ่ายทำงานบรรลุตามเป้าหมาย บางเรื่องที่คุณต้องสื่อสารคุณก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นทั้งหมด 100% ผู้เข้าประชุมบางท่านไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม บางท่านไม่อยากเข้าประชุมเสียด้วยซ้ำเพราะรู้สึกเสียเวลา และแถมได้งานมาเพิ่มอีก หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings) จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการบริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลายหลาย แตกต่างกัน ทั้งด้านวัย คุณวุฒิ ตำแหน่ง ความคิด ลักษณะการทำงาน Read More …

หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร (Trainer) สำคัญมาก เพราะวิทยากรคือผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้ความรู้ คอยชี้แนะปรับปรุง ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นทางเลือกและโอกาส ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกต้องให้กับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างเข้าใจและเข้าถึงในเนื้อแท้ของการเป็นวิทยากร หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) จะช่วยเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเป็นวิทยากร (Trainer)  พัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร (Trainer) ให้น่าเชื่อถือ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆที่วิทยากร (Trainer) ควรมี วางแผนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร (Trainer) เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 Read More …