หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานด้วยกลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” ที่ทำให้การสื่อสารและประสานงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการที่ผู้นำสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ อีกทั้งเป็นการฝึกให้ผู้นำมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ซึ่งเป็นการฟังให้ลึกกว่าคำพูด ไม่ด่วนตัดสินใจ และผู้นำสามารถสื่อสารและประสานงานเพื่อบริหารคน สร้างทีม (ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น) วัตถุประสงค์ เข้าใจภาพรวมการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราว การนำเสนองาน การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่เพื่อสร้างทีม รวมถึงการฟังได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เทคนิค วิธีการ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนองานเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้นำยุคใหม่ในการสื่อสารต่อหน้าที่ประชุมและที่สาธารณะ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างทีม Read More …