หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy)

การขายเชิงที่ปรึกษาได้รับความนิยมมากในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรง เพราะการนำเสนอสินค้า บริการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ การเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การเป็นคู่คิดในการทำงานกับลูกค้า แทนที่จะเป็นแค่ผู้ซื้อและผู้ขาย การให้คำปรึกษา ออกแบบ Solution ที่ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ

หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัว การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การให้คำปรึกษาลูกค้า การนำเสนอ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำความสำเร็จสู่องค์กร 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานขาย
 • เรียนรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่นักขายมืออาชีพเชิงที่ปรึกษา พัฒนาทักษะการขายแบบมืออาชีพเชิงที่ปรึกษาให้เกิดความชำนาญ
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเปิดการขายอย่างถูกต้อง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกค้าแต่ละประเภท
 • เข้าใจแนวทางการให้บริการ สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
 • เป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาก่อนการซื้อขาย

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ประเมินตนเองต่อการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ
 • ปัจจัยความสำเร็จของงานขาย
 • การขายเชิงที่ปรึกษาควรเริ่มจากจุดไหน
 • เข้าใจสภาวการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการขาย
 • การวิเคราะห์ลูกค้า สาเหตุที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม ทิศทางการขายที่ลูกค้าต้องการในอนาคต เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย
 • นักขายเชิงที่ปรึกษาที่พิชิตใจลูกค้า
 • บทบาท และคุณสมบัตินักขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ
 • การสร้างความเชื่อมั่นต่อการขายในฐานะเพื่อนคู่คิด
 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อเปิดการขาย 
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการขายที่ปรึกษา
 • การขายเชิงที่ปรึกษากับการถามเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลก่อนการขาย
 • หลักการนำเสนอสินค้าและ Solution ให้ตรงความต้องการอย่างมืออาชีพ
 • การขายเชิงที่ปรึกษากับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยการเจรจา
 • การขายเชิงที่ปรึกษากับการตอบคำถามและปัญหาลูกค้าอย่างชาญฉลาด 
 • การขายเชิงที่ปรึกษากับคำพูดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อขาย
 • นักขายที่ปรึกษา “ความสำเร็จจากการสร้างเพื่อนคู่คิด”
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารงานขาย ผู้จัดการขาย หัวหน้าทีมขาย และพนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง, กรณีศึกษา, Role play และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *