หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success)

การเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี บริบทธุรกิจ เงื่อนไข/กฎเกณฑ์/กติกา/วิธีการทำธุรกิจ คู่แข่ง และลูกค้า ทำให้ธุรกิจต้อง “คิดใหม่ ทำใหม่” สร้างสรรค์งานและวิธีบริการแบบใหม่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคและผู้รับบริการ  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัย “เชือดเฉือน” คู่แข่งในการสร้างธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การปรับปรุงธุรกิจ การยกระดับธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหารและวิธีการทำงาน

หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Creative & Innovative Thinking for Organizational Success) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน เหนือคู่แข่ง

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถระบุความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้
 • วิเคราะห์ความแตกต่าง บูรณาการและสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
 • ระบุแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม
 • จำแนก อธิบายหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนำหลักการมาประยุกต์สร้างธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • นำหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ประกอบธุรกิจ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร การบริการ วิธีการทำงานและการแก้ปัญหางาน
 • การคิดโครงการนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอต่อหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์
 • ระบุคุณสมบัติที่ส่งเสริม/อุปสรรคความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  รวมถึงวิธีการพัฒนาตนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
 • ที่มาของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการแก้ปัญหา (Problem Solving ) นวัตกรรมการสร้างธุรกิจ (Building Business) นวัตกรรมการคิดผลิตภัณฑ์ (Creating Products & Services) นวัตกรรมการทำธุรกิจ (Doing Business) นวัตกรรมการแก้ปัญหาการบริหาร (Problem Solving) นวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจสู่สาก นวัตกรรมการโฆษณา
 • สร้างและนำเสนอโครงการนวัตกรรม
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (9.00-17.30 น.)
 • นักบริหาร ผู้จัดการสายงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ผู้สนใจที่ต้องการริเริ่มธุรกิจ (Startup) และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การบรรยาย Workshop และการนำเสนอโครงการ
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • Story Telling
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *