หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเหนือชั้น (Strategic Thinking for Leading Business Change)

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบคิด ซึ่งระบบคิดที่สำคัญที่สุดคือ “การคิดเชิงกลยุทธ์” ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเองและบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของคนและองค์กรในยุคการแข่งขันไร้พรมแดน

หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเหนือชั้น (Strategic Thinking for Leading Business Change) ช่วยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การปรับตัวตามสถานการณ์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำองค์กรสู่เป้าหมายในระยะยาว
 • เข้าใจเทคนิค การใช้งานเครื่องมือและหลักการคิดเชิงกลยุทธ์

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ กับพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ฯลฯ
 • แนวคิด องค์ประกอบ การพัฒนาของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • การใช้การคิดเชิงกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพตนเองและพนักงาน
 • การใช้แนวคิดในเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจและองค์กร
 • สถานการณ์เปลี่ยนแปลง-กลยุทธ์พลิกแพลง
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • การบรรยาย Workshop และการนำเสนอ
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *