หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking)

การพัฒนาทักษะการคิดเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) ที่เน้นการคิดเป็นขั้นตอน

หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (Analytical & Systematic Thinking) ช่วยให้มองเห็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆในการทำงานจริง สามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถจัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพทั้งระบบ เห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุด และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ
 • สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ

 เนื้อหาหลักสูตร

 • พื้นฐาน และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ
 • กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นตรรกะ และการคิดเป็นระบบ
 • การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (ระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดเป็นระบบ
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *