หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)

“ความขัดแย้ง” ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่ ทุกสถานการณ์ สามารถเกิดขึ้นได้กับพนักงานทุกระดับ และขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัญหารุนแรง ยากที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งให้เบาลงได้

หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) ช่วยพัฒนาคุณให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้ง เพื่อทำให้สถานการณ์บรรเทา กลับคืนสภาวะที่ดีเหมือนเดิม หรือปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง/วิกฤตเป็นโอกาส/ความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ที่มาของความขัดแย้ง และหลักการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 • สามารถวิเคราะห์ ประเมินความขัดแย้งใด้ถูกต้องชัดเจน และบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)

 เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และที่มาของความขัดแย้ง (Conflict)
 • รูปแบบความขัดแย้ง 
 • กระบวนการ  เทคนิค และทักษะสำคัญในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 • การวิเคราะห์และประเมินความขัดแย้ง
 • ความขัดแย้งกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น และทีม
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *