หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)

คนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนงาน องค์กร และธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแย่งชิงคนเก่งระหว่างองค์กร 

หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (์Talent Management & Succession Planning) ช่วยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ พัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management and Development) และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง และสามารถดึงดูด คัดเลือกพัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการบริหาร Talent
 • ลดการสูญเสียคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) โดยวางแนวทางการดูแลรักษาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญของการบริหาร และพัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
 • ความแตกต่างระหว่างคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
 • คุณลักษณะของคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) สำหรับธุรกิจและองค์กรยุคปัจจุบัน
 • คนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ต้องการอะไรเมื่อเข้ามาร่วมงานกับองค์กร 
 • ความสำคัญ และประโยชน์ของ Talent Management 
 • ขั้นตอนการบริหารจัดการ Talent 
 • การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ Competency และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • การค้นหาศักยภาพ Talent แต่ละคน
 • การวางแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Talent
 • การรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
 • การลงทุนกับคนเก่ง ด้วยการให้รางวัล ค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ
 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) คืออะไร ทำไมต้องมีการจัดทำ
 • ทำไมต้องมีผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 
 • ความสำคัญและประโยชน์ของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
 • แผนพัฒนา Talent ที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารและผู้จัดการสายงานหลักที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการคนเก่ง/ผู้มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)
 • ผู้บริหารและผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการคนเก่ง/ผู้มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการคนเก่ง/ผู้มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *