หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity (Effective Time Management to Increase Productivity)

“เวลา” เป็นสิ่งที่ทุกคนมี 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน แต่การใช้เวลาของแต่ละคนแตกต่างกัน หลายคนตั้งใจพยายามทำงานหนักแต่ไม่สำเร็จจนไม่มีเวลาให้กับคนสำคัญ/ครอบครัว อีกด้านหนึ่งคนจำนวนมากประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน พวกเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วๆไป ? …พวกเขาสามารถบริหารเวลา (Time Management) จัดลำดับความสำคัญในชีวิตและการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity (Effective Time Management to Increase Productivity) ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด วิธีปฏิบัติในการบริหารเวลา (Time Management) ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการ ทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบ และกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 • เห็นความสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management) เพื่อเพิม Productivity
 • เรียนรู้หลักการจัดลำดับความสำคัญของงาน เทคนิคและวิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ช่วยเพิ่ม Productivity (Effective Time Management to Increase Productivity)
 • นำความรู้ และเครื่องมือด้านเทคนิคการบริหารเวลา (Time Management) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management)
 • การวิเคราะห์การใช้เวลา
 • วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา
 • หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และ Productivity ในการทำงาน (Effective Time Management to Increase Productivity)
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้การบริหารเวลา เพื่อลดการสูญเสียเวลา 
 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการบริหารเวลา
 • การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา (Time Management) ให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา (Time Management) ให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *