หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales)

องค์กรต่างเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทุกองค์กรต่างต้องการรักษาฐานลูกค้า ดึงดูดและหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) และปิดการขายแก่พนักงานขายให้มีประสิทธิผลสูงสุดถือเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิธีการคิดบวก การคิดในมุมมองลูกค้า เข้าใจปัญหาที่ลูกค้ากังวล เพื่อให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกระบวนการ

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาทักษะ และการใช้กลยุทธ์ในการเปิดปิดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าที่ได้ประสิทธิผลสูง
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติการขายในแง่บวก และเข้าถึงการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย (Negotiation Skills)
 • เข้าใจหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน
 • เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา ให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
 • สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

 เนื้อหาหลักสูตร

 • คุณสมบัตินักเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลคู่เจรจา/ลูกค้า
 • การวางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย
 • อ่านภาษากายและการจับสัญญาณคู่เจรจา
 • การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
 • กลยุทธ์การเจรจาที่มีประสิทธิผล สู่ชัยชนะที่เหนือกว่า
 • การเจรจาต่อรองแบบยืดหยุ่น
 • หลักการปิดการขายเพื่อชัยชนะ
 • การกำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • พนักงานขายใหม่ พนักงานขายที่มีประสบการณ์ หัวหน้าพนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
 • การบรรยาย, Role Play และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *