หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร (Trainer) สำคัญมาก เพราะวิทยากรคือผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้ความรู้ คอยชี้แนะปรับปรุง ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นทางเลือกและโอกาส ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกต้องให้กับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างเข้าใจและเข้าถึงในเนื้อแท้ของการเป็นวิทยากร

หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) จะช่วยเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเป็นวิทยากร (Trainer) 
 • พัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร (Trainer) ให้น่าเชื่อถือ
 • เรียนรู้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านในการฝึกอบรม
 • พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆที่วิทยากร (Trainer) ควรมี
 • วางแผนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร (Trainer) เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • ความหมายของการเป็นวิทยากร (Trainer) 
 • ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากร 
 • การเตรียมตัวสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ดี
 • ทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับการเป็นวิทยากร
 • เรียนรู้และเข้าใจเป้าประสงค์ของผู้เข้าอบรม
 • จิตวิทยาและการวิเคราะห์การสอนสำหรับผู้เข้าอบรมและสถานการณ์ในแต่ละรูปแบบ
 • เทคนิคเพิ่มเติมที่วิทยากรควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
 • การออกแบบและวางแผนการจัดทำหลักสูตร
 • ขั้นตอนการฝึกอบรมของวิทยากร
 • เทคนิคและสื่อการนำเสนอของวิทยากร
 • การติดตามและประเมินผล

วันที่ 2

 • ฝึกปฏิบัติเดี่ยว
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร (Trainer) 
 • สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.) 

ผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นวิทยากร (Trainer) มืออาชีพ 

 • การบรรยาย, สาธิต, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์, Role Play และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา เกมส์และกิจกรรม
 • การให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านออกมา 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *