หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making)

ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ “การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ” สร้างความยากลำบากไม่น้อย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจแต่ละครั้งส่งผลต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก ต้องแก้ปัญหา และตัดสินใจรวดเร็ว ถูกต้อง ในทางตรงข้ามหากแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแบบไร้ระบบ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้

หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making) พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบอย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการมองและแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผล
 • ทราบหลักการและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร 
 • พัฒนาทักษะจากการฝึกปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และใช้เครื่องมือจัดการปัญหาได้เหมาะสม

 เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิด ความสำคัญ และองค์ประกอบการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบภายในเวลาที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์ ระบุปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคและไหวพริบการแก้ปัญหา
 • รูปแบบวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • เทคนิคในการค้นหาทางเลือก การแก้ปัญหาร และการตัดสินใจ
 • ปัญหาขององค์กร กับการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา กิจกรรม และการประชุมกลุ่มย่อย และนำเสนอผลการประชุม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *