หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer)

“การหาลูกค้ารายใหม่” ถือเป็นเรื่องสำคัญต่องานทางด้านการขาย แต่การที่จะได้ลูกค้ารายใหม่นั้น นักขายจำเป็นต้องมีทัศนคติการขายเชิงรุก 

หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer) ช่วยพัฒนาทักษะการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆให้แก่องค์กร การเข้าใจปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้ารายใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

วัตถุประสงค์

 • ทราบแนวคิดการทำงานขายเชิงรุก
 • เรียนรู้การสร้างการทำงานขายเชิงรุก
 • เข้าใจกระบวนการขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
 • สามารถสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม

 เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิด หลักการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ
 • การปรับทัศนคติต่องานขายเชิงรุก
 • กระบวนการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขายเชิงรุก
 • ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก
 • แนวทางการพัฒนาการขายเชิงรุก
 • แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก
 • การสร้างโอกาสทางการขายเชิงรุก เพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์
 • เทคนิคในการติดต่อ การนัดหมาย การสร้างเหตุผลในการนัดหมายกับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์
 • ตัวอย่างบทสนทนาเพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง และการนัดหมาย
 • เทคนิคการขายเชิงรุก ลูกค้ารายใหม่เมื่อเข้าพบครั้งแรก
 • การสร้างความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่
 • การค้นหาความต้องการลูกค้ารายใหม่
 • การนำเสนอ และปิดการขายเชิงรุก
 • การรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขายเชิงรุก
 • การสรุปการสนทนา
 • การขายเชิงรุกในสภาวะการแข่งขันสูง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารงานขาย ผู้จัดการขาย หัวหน้าทีมขาย และพนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุก
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุก
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง, กรณีศึกษา, Role play และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *