หลักสูตรนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจอย่างทรงพลัง​ (Professional Presentation Skills: Impress Your Audience)

“ทักษะการนำเสนอ” (Presentation Skills) เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดจากทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ผู้ที่จะนำเสนอได้ดีจะต้องมีความคิดเป็นตรรกะและรวบยอด (Logical and Conceptual Thinking) อย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอด สร้างการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบาย/กิจกรรมใหม่ๆ ประสานความรู้ ความสามารถพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการนำเสนอ ในการนำเสนอผู้นำเสนอต้องมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทักษะการนำเสนองานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน

หลักสูตรนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจอย่างทรงพลัง (Professional Presentation Skills: Impress Your Audience) ช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ทราบความคาดหวังของผู้ฟัง และโน้มน้าวใจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการนำเสนอในแบบฉบับที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

วัตถุประสงค์

 • ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาททักษะนำเสนอ
 • มีวิธีการ เทคนิคการนำเสนออย่างมีพลัง สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
 • มีวิธีการและเทคนิคเรียนรู้ความคาดหวังของผู้ฟัง และโน้มน้าวใจให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • สามารถสร้างกระบวนการ และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

 เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • หลักการเป็นผู้นำเสนอที่ดี
 • องค์ประกอบและขั้นตอนการนำเสนอ
 • การเตรียมตัวเป็นผู้นำเสนอที่ดี
 • การเปิด การเชื่อมโยง การปิด การนำเสนอ ด้วยเทคนิคที่สร้างความแตกต่าง
 • หลักการในการออกแบบ หัวข้อในการนำเสมอ
 • การออกแบบกลยุทธ์การนำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สถานการณ์ กลุ่มผู้ฟัง
 • เทคนิคการนำเสนอให้เห็นภาพ Visualize Presentation
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling และการออกแบบเนื้อหานำเสนอให้ชวนติดตาม
 • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ (Participating presentation)
 • เทคนิคการเรียกความสนใจ อารมณ์ ความรู้สึก และโน้มน้าวให้ตัดสินใจ
 • เทคนิคการตั้งคำถาม การตอบคำถาม และการขจัดข้อโต้แย้งในการนำเสนอ
 • การออกแบบเนื้อหาการนำเสนอ

วันที่ 2 

 • ฝึกการนำเสนอ พร้อมรับ Feedback จากวิทยากร และผู้เข้าอบรม
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (9.00-17.30 น.
 • ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
 • การบรรยาย Workshop และการนำเสนอ+ Feedback
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *