หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ขจัดการต่อต้าน ความกลัว และความล้มเหลว (Successful Change Management: Manage Resistance, Fear & Failure!)

การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กร ทำให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ทันที รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย สร้าง/กำหนดทางเลือก วางแผน ปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่มีผลต่อความสำเร็จองค์กรอันส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ขจัดการต่อต้าน ความกลัว และความล้มเหลว (Successful Change Management: Manage Resistance, Fear & Failure!) ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจแนวคิด กระบวนการ ผลกระทบ และบทบาทของผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลและลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กร
 • มีกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินขององค์กร
 • ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความหมายและหลักการเบื้องต้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • เข้าใจบทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
 • การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
 • การนำผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลง
 • บ่งชี้ประเด็นสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกลยุทธ์หลักองค์กร
 • การพัฒนาทีมงาน (Team Development) ผ่านการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *