หลักสูตรบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Professional Project Management for Organization Success)

การบริหารโครงการ (Project Management) มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยหัวใจสำคัญคือการบริหารเวลา ราคา คุณภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่กำหนด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

หลักสูตรบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Professional Project Management for Organization Success) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักและวิธีการบริหารโครงการ (Project Management) (การจัดทำ วางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการ) อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • ฝึกการเขียน วิเคราะห์ วางแผน ประเมิน สรุปผลโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • เข้าใจวิธีการ และสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆทางด้านบุคลากร ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

 เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management)
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ
 • การบริหารโครงการ
 • การกำหนดโครงการ (Defining the Project)
 • การคัดเลือกโครงการ (Project Selection), การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ (Project Objective)
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนโครงการ
 • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง

วันที่ 2

 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control)
 • การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing)
 • การประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผน
 • การวิเคราะห์ผลที่ทำได้ (Earned Value Analysis)
 • การปิด สรุปโครงการ (Project Closing)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่เป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • ผู้จัดการโครงการที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • การบรรยาย Workshop และ Role Play
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *