หลักสูตรปรับแนวคิดให้เป็นบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence)

หลายองค์กรพัฒนาการบริหารจัดการ ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ แต่พนักงานไม่ได้มีความคิดเชิงบวกกับองค์กร ไม่มีความผูกพัน มองว่าองค์กรเป็นแค่ที่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ ระยะยาวอาจทำให้ผลิตภาพ การพัฒนาองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากคนในองค์กรไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคง ทำงานหนัก ทำงานและใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุข

หลักสูตรปรับแนวคิดให้เป็นบวกเพื่อความเป็นเลิศ (Positive Thinking for Excellence) ช่วยให้พนักงานมองโลกในแง่ดี เข้าใจ เห็นคุณค่าของตน ใช้ศักยภาพตนเองทำงาน ส่งผลให้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจให้กัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพพนักงานมีความสุข ทำงานสําเร็จ มีประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์

 • สร้างความคิดเชิงบวก และบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ให้แก่พนักงาน
 • เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางแก้ไขปัญหาการทำงาน และปัญหาชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • ค้นหาจุดแข็งของตนเอง พัฒนาต่อยอดอย่างมีความสุข
 • สร้างพลังการเรียนรู้ และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่ม
 • เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักคิดเชิงบวกและมีจิตสำนึกของการรักองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
 • สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เนื้อหาหลักสูตร

 • อิทธิพลความคิดเชิงบวกแบบสร้างสรรค์ต่อความสําเร็จระดับโลก ศึกษาค่านิยม คุณค่าองค์กร และค่านิยม แนวคิดในการทำงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน 
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพภายในของตนเองเพื่อความสําเร็จ
 • การเชื่อมโยงค่านิยมองค์กร และค่านิยมตนเองให้สอดคล้องกัน
 • ประเมินคุณค่าองค์กร สร้างการรับรู้ความคิดเชิงบวกต่อองค์กร และตนเองไปสู่ผู้อื่นรอบข้าง
 • ตรวจสอบจุดเด่น หรือจุดแข็งของตน พัฒนาจุดแข็งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
 • หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และคนรอบข้างเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 • หลักการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ออกความเห็น สร้างพลังการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่ม
 • สร้างความเชื่อมั่นในตนเองเชิงบวก สร้างความไว้วางใจทีมงาน และองค์กรให้เกิดพลังแห่งทีมทัศนคติบวกส่งผลให้การทำงานราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวก
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวก
 • การบรรยาย การนำเสนอผลงานกลุ่ม และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *