หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader)

การบริหารจัดการงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หัวหน้า และผู้นำต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) เป็นหลักสูตรทรงพลังที่จะช่วยช่วยเพิ่มคุณภาพการจัดการชีวิต และการทำงานด้วยความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้า เพื่อให้การทำงานและการเป็นผู้นำทีมมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) 
 • ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และการกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจ รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • เรียนรู้หลักการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลัง และแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจทีม ลูกน้องให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ทำงานและเป็นผู้นำทีมด้วยความเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้า
 • วิธีการสร้างกระบวนการคิด การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) กระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • หลักการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Conflict Management)
 • การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จูงใจทีม ลูกน้องให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการทำงาน
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการทำงาน
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *