หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (Modern Entrepreneur Leading Business Success)

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ควรมีความรู้ มีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น

หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (์Modern Entrepreneur Leading Business Success) จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
 • เสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
 • สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ (ด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน) และสามารถวางแผนธุรกิจ
 • เข้าใจลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขี้น และเติบโต

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการสร้างธุรกิจต้นแบบ
 • ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
 • ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
 • การตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
 • การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
 • การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
 • การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
 • Start Up ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ
 • ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต (Managing Growing Business)
 • การเจาะจุดแข็งเพื่อความสำเร็จ
 • กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
ระยะเวลาอบรม 5 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจ (Startup) ของตนเอง และต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการจะขยายธุรกิจ และต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 • ผู้บริหารที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ และต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *