หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings)

การจัดประชุม (Meeting) ในองค์กรของคุณทุกวันนี้สำเร็จหรือล้มเหลว? 

จากงานวิจัยพบว่า ความท้าทายของการจัดประชุมผู้บริหารระดับกลางใช้เวลา 35% ส่วนผู้บริหารระดับสูงใช้เวลา 50% ในการประชุม และพนักงานใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์เตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอในที่ประชุม แต่ทำไมการประชุมกลับไม่มีประสิทธิภาพ หรือล้มเหลว คุณมีงานมากมายต้องสื่อสารให้คนหลายฝ่ายทำงานบรรลุตามเป้าหมาย บางเรื่องที่คุณต้องสื่อสารคุณก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นทั้งหมด 100% ผู้เข้าประชุมบางท่านไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม บางท่านไม่อยากเข้าประชุมเสียด้วยซ้ำเพราะรู้สึกเสียเวลา และแถมได้งานมาเพิ่มอีก

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting Master: Leading Effective Meetings) จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการบริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลายหลาย แตกต่างกัน ทั้งด้านวัย คุณวุฒิ ตำแหน่ง ความคิด ลักษณะการทำงาน เป็นต้น การติดตามความคิบหน้าของงานหลังจบการประชุมให้ได้ทั้งผลลัพธ์ และได้ใจเพื่อนร่วมงาน การจัดประชุมแบบมืออาชีพที่ใช้เวลาเตรียมตัวไม่นาน และใช้เวลาในการประชุมน้อย

วัตถุประสงค์

 • บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ในการประชุม (Meeting) ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
 • พัฒนาภาวะผู้นำผ่านกระบวนการเป็นผู้จัดการประชุม
 • เพิ่มความมั่นใจในตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มระดับความสามารถในการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพงานของพนักงาน 
 • สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการเคารพความคิดเห็นผู้อื่นในการประชุม 
 • เรียนรู้มุมมอง ความคิดที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมประชุม

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ประโยชน์ของการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคทำให้ผู้ร่วมประชุมกระตือรือร้น อยากเตรียมความพร้อมก่อนประชุมร่วมกับคุณ
 • การนำประชุมทั่วไป VS การนำประชุมด้วย Facilitation Technique
 • ขั้นตอนการนำประชุมให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม และเทคนิคการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุมที่บริหารจัดการได้ยาก
 • เทคนิคการนำประชุมให้กระชับ ได้ผลลัพธ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด
 • ประเภทของการประชุม สิ่งที่ควร และไม่ควรทำในสถานการณ์การประชุมที่ต่างกัน
 • การติดตามงาน ผลลัพธ์หลังการประชุมให้ได้ความคืบหน้า และรักษาน้ำใจ
 • วิธีพัฒนาจัดการประชุมให้ดีขึ้นในทุกๆครั้ง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้จัดการใหม่ หัวหน้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ และต้องการพัฒนาทักษะการนำประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ (Leading Effective Meetings) 
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ที่ต้องประชุม มอบหมายงาน และรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินโครงการ
 • หัวหน้า ผู้จัการที่ต้องการนำการประชุม (Leading Meetings) ให้ได้ผลลัพธ์ 
 • ผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ที่ต้องรับผิดชอบโครงการ (Project) และต้องนำการประชุมให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ผู้ที่ไม่มีอำนาจสั่งการ แต่ต้องดำเนินการประชุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
 • ผู้ที่ต้องดำเนินการประชุมเป็นประจำ และต้องการวิธีการ เครื่องมือใหม่ๆในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *