หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact)

“การสื่อสาร” เครื่องมือสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล  และทีม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาส่วนมากทั้งในหน่วยงาน และองค์กรเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

หลักสูตรยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร (Effective Communication with High Impact) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลักและทักษะที่สำคัญในการสื่อสารในการทำงานให้ได้ผล

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
 • เข้าใจหลัก และทักษะการสื่อสาร รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
 • เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูดเพื่อสื่อสารให้ได้ผลและสร้างสรรค์

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • เทคนิคการฟัง การพูด เพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • หลักการสื่อสารอย่างได้ผล
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการยกระดับความสามารถในการสื่อสาร และบริหารปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การฟังให้กับตนเอง และบริหารปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *