หลักสูตรศิลปะการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลงานของทีม (Team Effectiveness for High Performance)

การเป็น ‘ผู้นำทีม’ ไม่ใช่แค่การมีความสามารถในการทำงาน มีอายุงาน หรือประสบการณ์มากกว่าคนอื่น แต่ยังต้องมีศิลปะการบริหารจัดการสร้างให้ทีมทำงานด้วยความเต็มใจและมีผลงานตามเป้าหมาย

หลักสูตรศิลปะการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลงานของทีม (Team Effectiveness for High Performance) ช่วยพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทีม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการทั้งงาน และทีมในทุกมิติให้ดียิ่งขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง เข้าใจเป้าหมาย ความคาดหวังองค์กร ทำงานไปทิศทางเดียวกับองค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย บริหารทีมอย่างมีศิลปะ ใส่ใจดูแลทีมทำให้ทีมทำงานด้วยความเต็มใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีบรรยากาศการทำงานที่ดี นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน

วัตถุประสงค์

 • ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของผู้นำทีม การบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ
 • เปลี่ยนทัศคติให้คิดบวกต่อองค์กร งาน และทีม
 • มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังขององค์กรกับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ ทักษะบริหารจัดการงาน สามารถวางแผน มอบหมาย ติดตาม ควบคุมงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ ทักษะบริหารคน มีศิลปะการบังคับบัญชา การดูแลบริหารทีม และสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีม
 • จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

 เนื้อหาหลักสูตร

 • คุณลักษณะของการเป็นผู้นำทีม การบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำทีม
 • คุณสมบัติ และความสามารถ (Competency) ผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จกับความคาดหวังองค์กร
 • เทคนิคสำคัญของผู้นำทีมชั้นเลิศ และการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • เทคนิคบริหารทีมให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
 • การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง การบริหารทีมเพื่อก้าวสู่การเป็น ”ผู้นำทีมชั้นเลิศขององค์กร”
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีม
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีม
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *