หลักสูตรออกแบบ Powerpoint อย่างมืออาชีพ ด้วย Presentation และ InfoGraphic Media (Professional Powerpoint Design by Presentation & InfoGraphic Media)

การนำเสนอข้อมูลที่ดึงดูดใจ เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพท่ามกลางข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มากมาย และตอบโจทย์ผู้รับสื่อที่มีเวลาจำกัด ทำให้การสื่อความหมายข้อมูลต่างๆผ่านภาพ หรือ “InfoGraphic” เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์

หลักสูตรออกแบบ Powerpoint อย่างมืออาชีพ ด้วย Presentation และ InfoGraphic Media (Professional Powerpoint Design by Presentation & InfoGraphic Media) ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ InfoGraphic ในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะการออกแบบ การสร้างสรรค์ และเลือกองค์ประกอบในการนำเสนอที่ดึงดูด นำเสนอได้ตรงจุด ตอบโจทย์การทำ Presentation & InfoGraphic อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • สามารถจัดวางเนื้อหา InfoGraphic ให้โดดเด่น
 • พัฒนาทักษะการใช้ InfoGraphic ให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม เครื่องมือ Presentation & InfoGraphic ในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์
 • สามารถออกแบบ InfoGraphic เพื่อใช้ในการทำสื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์
 • พัฒนาทักษะการออกแบบ สร้าง และเลือกองค์ประกอบการนำเสนอที่ดึงดูด ตรงจุด

 เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 พื้นฐาน InfoGraphic (InfoGraphic Foundamentals)

 • Graphic บน InfoGraphic
 • การจัดวางองค์ประกอบ โครงสร้างชิ้นงาน (Layout) อย่างมืออาชีพ และการจัดวางวัตถุบนองค์ประกอบ (Graphic Design)
 • การนำ Layout ที่ต้องการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
 • คำสั่งโปรแกรม MS PowerPoint ที่ใช้ในการออกแบบ InfoGraphic
 • การตั้งโครง Graphic
 • การจัด Resources และแหล่งที่มาของสื่อต่างๆวางบนองค์ประกอบของ InfoGraphic
 • การลงเนื้อหาให้เข้ากับองค์ประกอบ InfoGraphic และการจัดวางเนื้อหาชิ้นงาน

วันที่ 2 นำเสนออย่างมืออาชีพด้วย InfoGraphic (Professional Presentation by InfoGraphics)

 • ออกแบบเรื่องราว/การนำเสนอด้วย InfoGraphic และ Data Visualization
 • การนำสื่อประกอบ (รูปภาพ Icon Multimedia) มาลงในชิ้นงาน
 • การลง Color Palettes/Color Theme อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางออกแบบ Style ชิ้นงานในรูปแบบ Flat & Skewmorphism Design
 • เทคนิคการออกแบบ Presentation & InfoGraphic
 • การสร้างความต่อเนื่องของงานด้วย Slide Master
 • การใช้ Icons Tools, Smart Art Graphic, InfoGraphic Chart, Combining Shapes
 • Geo Maps
 • Workshop ออกแบบ Presentation & InfoGraphic
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้ที่ต้องใช้การนำเสนองาน
 • ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ผู้ทำงานทางด้านการตลาด
 • วิทยากร
 • ผู้ที่สนใจด้านการนำเสนอผลงาน การประชาสัมพันธ์

การบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *