หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers)

การทำงานกับพนักงานที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ บ่อยครั้งเมื่อพนักงานต่าง Generation ต้องมาทำงานร่วมกัน ทัศนคติและมุมมองคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อาจเกิดความขัดแย้งหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งมอบผลลัพธ์

หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัย พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • มีความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น
 • มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation และนำจุดเด่นแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ

 เนื้อหาหลักสูตร

 • รู้จักลักษณะ ทัศนคติและพฤติกรรมพนักงานแต่ละ Generation 
 • การคิดเชิงบวก ยอมรับความแตกต่าง และปรับตัวเข้าหาพนักงานแต่ละ Generation 
 • การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Generation ด้วยความเข้าใจ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานกับคนทุก Generation
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานกับคนทุก Generation
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา เกม การนำเสนอผลงานกลุ่ม และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *