หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง (Powerful Coaching & Mentoring Techniques)

คุณเคยรู้สึกมั้ยว่า

 • เวลาโค้ชลูกน้อง หรือการเป็นพี่เลี้ยงโค้ชพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าทำไมยากจัง
 • ยิ่งทำงานกับลูกน้อง พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าความสัมพันธ์ทำไมยิ่งแย่ลง
 • ทำไมลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าไม่เข้าใจหัวหน้า ทำไมหัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
 • หัวหน้ากับลูกน้อง หรือพี่เลี้ยงกับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าทำงานร่วมกันลำบาก เพราะสไตล์ต่างกัน
 • ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าแยกแยะไม่ได้ระหว่างปัญหาส่วนตัวกับงาน
 • หัวหน้า/พี่เลี้ยงทั้งบอกทั้งสอน แต่ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าไม่เข้าใจ หัวหน้า/พี่เลี้ยงเหนื่อย ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพลีย

“การโค้ช (Coaching)” เป็นทักษะ เครื่องมือทรงพลังในการดึงศักยภาพพนักงานออกมา และ “การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” ที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำ ปรึกษา สอนงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้พนักงานที่อ่อนประสบการณ์กว่า

หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง (Powerful Coaching & Mentoring Techniques) ช่วยให้คุณเข้าใจ และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมบริหารจัดการลูกน้อง และพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

วัตถุประสงค์

 • นำการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ไปปรับใช้กับตนเอง และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เข้าใจกระบวนการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) นำทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 • เข้าใจปัญหา อุปสรรค สามารถนำกระบวนการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) มาปรับใช้ได้เหมาะสม
 • เข้าใจการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) สามารถปรับใช้กับการบริหารประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Management)

 เนื้อหาหลักสูตร

 • บทบาทการโค้ช (Coaching) และการสอนงาน
 • การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • การเข้าใจคนต่าง Generation และต่าง Style
 • หลักการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจเพื่อจับประเด็น และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริง
 • การถามเพื่อดึงศักยภาพ และนวัตกรรม
 • การให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตั้งเป้าหมายการโค้ช  (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.) 
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อดึงศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน
 • HR ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *