หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Engagement Plan)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน “บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร” คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึมุ่งเน้นการพัฒนาความผูกพันต่อองคกร(Employee Engagement) มากขึ้น  หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (์Effective Employee Engagement Plan) ช่วยพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร สามารถจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสร้างความผูกพันองค์กรตนเอง สามารถจัดทําแผนงานสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement) สามารถจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Read More …

หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร คนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนงาน องค์กร และธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแย่งชิงคนเก่งระหว่างองค์กร  หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (์Talent Management & Succession Planning) ช่วยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ พัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management and Development) และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง และสามารถดึงดูด คัดเลือกพัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการบริหาร Talent ลดการสูญเสียคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) Read More …

หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (Modern Entrepreneur Leading Business Success)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ควรมีความรู้ มีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (์Modern Entrepreneur Leading Business Success) จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต วัตถุประสงค์ เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ (ด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน) และสามารถวางแผนธุรกิจ เข้าใจลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขี้น และเติบโต  เนื้อหาหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการสร้างธุรกิจต้นแบบ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ Read More …

หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การทำงานกับพนักงานที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ บ่อยครั้งเมื่อพนักงานต่าง Generation ต้องมาทำงานร่วมกัน ทัศนคติและมุมมองคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อาจเกิดความขัดแย้งหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งมอบผลลัพธ์ หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัย พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation และนำจุดเด่นแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ Read More …

หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัจจุบัน Big Data และเทคโนโลยีทาง Data Analytics ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจจำเป็นต้องประมวลผลและเรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว และต้องมีวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดกลุ่ม การจำแนก และการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน วิธีการจัดกลุ่มจำแนกกลุ่ม Read More …