หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Engagement Plan)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน “บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร” คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึมุ่งเน้นการพัฒนาความผูกพันต่อองคกร(Employee Engagement) มากขึ้น  หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (์Effective Employee Engagement Plan) ช่วยพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร สามารถจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสร้างความผูกพันองค์กรตนเอง สามารถจัดทําแผนงานสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement) สามารถจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Read More …