หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การบริหารจัดการงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หัวหน้า และผู้นำต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) เป็นหลักสูตรทรงพลังที่จะช่วยช่วยเพิ่มคุณภาพการจัดการชีวิต และการทำงานด้วยความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้า เพื่อให้การทำงานและการเป็นผู้นำทีมมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader)  ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และการกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจ รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เรียนรู้หลักการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลัง และแรงบันดาลใจในการทำงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจทีม ลูกน้องให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื้อหาหลักสูตร ทำงานและเป็นผู้นำทีมด้วยความเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน Read More …

หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “ความขัดแย้ง” ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่ ทุกสถานการณ์ สามารถเกิดขึ้นได้กับพนักงานทุกระดับ และขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัญหารุนแรง ยากที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งให้เบาลงได้ หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) ช่วยพัฒนาคุณให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้ง เพื่อทำให้สถานการณ์บรรเทา กลับคืนสภาวะที่ดีเหมือนเดิม หรือปรับเปลี่ยนความขัดแย้ง/วิกฤตเป็นโอกาส/ความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ที่มาของความขัดแย้ง และหลักการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) สามารถวิเคราะห์ ประเมินความขัดแย้งใด้ถูกต้องชัดเจน และบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)  เนื้อหาหลักสูตร แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง Read More …

หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง (Powerful Coaching & Mentoring Techniques)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร คุณเคยรู้สึกมั้ยว่า เวลาโค้ชลูกน้อง หรือการเป็นพี่เลี้ยงโค้ชพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าทำไมยากจัง ยิ่งทำงานกับลูกน้อง พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าความสัมพันธ์ทำไมยิ่งแย่ลง ทำไมลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าไม่เข้าใจหัวหน้า ทำไมหัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หัวหน้ากับลูกน้อง หรือพี่เลี้ยงกับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าทำงานร่วมกันลำบาก เพราะสไตล์ต่างกัน ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าแยกแยะไม่ได้ระหว่างปัญหาส่วนตัวกับงาน หัวหน้า/พี่เลี้ยงทั้งบอกทั้งสอน แต่ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าไม่เข้าใจ หัวหน้า/พี่เลี้ยงเหนื่อย ลูกน้อง/พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพลีย “การโค้ช (Coaching)” เป็นทักษะ เครื่องมือทรงพลังในการดึงศักยภาพพนักงานออกมา และ “การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” ที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า พี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำ ปรึกษา สอนงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้พนักงานที่อ่อนประสบการณ์กว่า หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง (Powerful Coaching & Mentoring Techniques) ช่วยให้คุณเข้าใจ Read More …

หลักสูตรศิลปะการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลงานของทีม (Team Effectiveness for High Performance)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเป็น ‘ผู้นำทีม’ ไม่ใช่แค่การมีความสามารถในการทำงาน มีอายุงาน หรือประสบการณ์มากกว่าคนอื่น แต่ยังต้องมีศิลปะการบริหารจัดการสร้างให้ทีมทำงานด้วยความเต็มใจและมีผลงานตามเป้าหมาย หลักสูตรศิลปะการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลงานของทีม (Team Effectiveness for High Performance) ช่วยพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทีม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการทั้งงาน และทีมในทุกมิติให้ดียิ่งขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง เข้าใจเป้าหมาย ความคาดหวังองค์กร ทำงานไปทิศทางเดียวกับองค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย บริหารทีมอย่างมีศิลปะ ใส่ใจดูแลทีมทำให้ทีมทำงานด้วยความเต็มใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีบรรยากาศการทำงานที่ดี นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน วัตถุประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของผู้นำทีม การบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนทัศคติให้คิดบวกต่อองค์กร งาน และทีม มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังขององค์กรกับหัวหน้างาน Read More …

หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals),

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และทีมที่มีอุปนิสัยต่างกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจ (Motivation) และทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement) เป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารคนที่มีความต่างกัน พัฒนาให้คนมีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) เห็นคุณค่าการทำงาน (มีหลักคิด การประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ) สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เห็นคุณค่าองค์กร รวมถึงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement) หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals) ช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ การปรับทัศนคติ การคิดบวก การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม การสร้างให้เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและทีมเห็นคุณค่าการทำงาน และบริหารจัดการ รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร Read More …