หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals),

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และทีมที่มีอุปนิสัยต่างกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจ (Motivation) และทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement) เป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารคนที่มีความต่างกัน พัฒนาให้คนมีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) เห็นคุณค่าการทำงาน (มีหลักคิด การประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ) สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เห็นคุณค่าองค์กร รวมถึงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement) หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals) ช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ การปรับทัศนคติ การคิดบวก การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม การสร้างให้เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและทีมเห็นคุณค่าการทำงาน และบริหารจัดการ รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร Read More …