หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเพิ่ม Productivity เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกถือเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่ม Productivity ซึ่งการบริหารจัดการ Productivity ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการเป็นขั้นตอนสอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ต้องเหมาะสมกับปัญหาและองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals) ช่วยพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน จัดทีมในการเพิ่ม Productivity องค์กรอย่างเป็นระบบ นำเทคนิคและเครื่องมือมาใช้ปรับปรุงเพิ่ม Productivity เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร วัตถุประสงค์ ทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่ม Productivity Read More …