หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ความสำเร็จ ประสิทธิผลจากการทำงานไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของพนักงานเพียงปัจจัยเดียว ยังมีปัจจัยสาคัญด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness) ช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจขั้นตอน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเสน่ห์ให้ตนเอง และนำไปปรับใช้กับการทำงาน ให้ประสบความสาเร็จ วัตถุประสงค์ ทราบถึงความสำคัญและความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ มีแนวทาง/วิธีการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน นำความรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  เนื้อหาหลักสูตร ความหมาย และความสำคัญของความสัมพันธ์ องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์ กระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ข้อควรระวังการสร้างความสัมพันธ์ ระยะเวลาอบรม 1 Read More …