หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals),

การบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และทีมที่มีอุปนิสัยต่างกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจ (Motivation) และทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement) เป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารคนที่มีความต่างกัน พัฒนาให้คนมีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) เห็นคุณค่าการทำงาน (มีหลักคิด การประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ) สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เห็นคุณค่าองค์กร รวมถึงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement)

หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals) ช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ การปรับทัศนคติ การคิดบวก การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม การสร้างให้เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและทีมเห็นคุณค่าการทำงาน และบริหารจัดการ รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement)

วัตถุประสงค์

 • ทราบแนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) และส่วนผสมสำคัญด้านบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร รวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับ องค์กร (Employee Engagement)
 • เข้าใจความคิด ความต้องการ และความคาดหวังของพนักงาน
 • สามารถใช้เครื่องมือต่างๆสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement)

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ธรรมชาติของคนและหลักการสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
 • การค้นหาตนเองเพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
 • การวิเคราะห์ผู้อื่น เข้าใจความคิด ความต้องการ ความคาดหวังของผู้อื่น และกำหนดส่วนผสมสำคัญด้านบุคลากรเพื่อการบริหารเชิงจิตวิทยา และการสร้างความผูกพัน (Employee Engagement)
 • เทคนิคจิตวิทยาสู่คุณภาพและประสิทธิภาพ
 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement)
 • การประสานความต่างสู่ความสำเร็จขององค์กร
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารองค์กร หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และพนักงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *