หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness)

ความสำเร็จ ประสิทธิผลจากการทำงานไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของพนักงานเพียงปัจจัยเดียว ยังมีปัจจัยสาคัญด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี

หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness) ช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจขั้นตอน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเสน่ห์ให้ตนเอง และนำไปปรับใช้กับการทำงาน ให้ประสบความสาเร็จ

วัตถุประสงค์

 • ทราบถึงความสำคัญและความหมายของการสร้างความสัมพันธ์
 • มีแนวทาง/วิธีการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน
 • นำความรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความหมาย และความสำคัญของความสัมพันธ์
 • องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์
 • กระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข
 • ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ข้อควรระวังการสร้างความสัมพันธ์
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Development Skill)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Development Skill)
 • การบรรยาย Workshop และ Role Play
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *