หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals)

การเพิ่ม Productivity เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกถือเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่ม Productivity ซึ่งการบริหารจัดการ Productivity ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการเป็นขั้นตอนสอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ต้องเหมาะสมกับปัญหาและองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้

หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals) ช่วยพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน จัดทีมในการเพิ่ม Productivity องค์กรอย่างเป็นระบบ นำเทคนิคและเครื่องมือมาใช้ปรับปรุงเพิ่ม Productivity เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

 • ทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่ม Productivity ความสูญเสียสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • ทราบภาพรวมวิธีการวัดการเพิ่ม Productivity (Productivity Measurement)
 • สามารถพิจารณา วางแผนและจัดทีมในการเพิ่ม Productivity องค์กรอย่างเป็นระบบ
 • ทราบแนวทางการปรับปรุงการเพิ่ม Productivity และเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงที่สำคัญ
 • ทราบแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งบูรณาการเครื่องมือเพิ่ม Productivity เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร

 เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดการเพิ่ม Productivity (Productivity Concept)
 • แนวทางการปรับปรุงการเพิ่ม Productivity องค์กร 
 • การวัดการเพิ่ม Productivity (Productivity Measurement)
 • เทคนิคเครื่องมือ และกิจกรรมเพิ่ม Productivity ที่สำคัญ
 • การเลือกใช้เครื่องมือเพิ่ม Productivity ที่เหมาะสมกับองค์กร
 • แนวทางการปรับปรุงเพิ่ม Productivity ในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ Productivity
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ Productivity
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *