หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales)

การขายจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับทักษะพนักงานขายเป็นสำคัญ การขายที่เน้นการนำเสนอขายอย่างเดียว ไม่พยายามเข้าใจความต้องการลูกค้า นำเสนอได้ไม่ตรงจุด ไม่สามารถจับประเด็นในการเจรจาต่อรองได้ มัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียย่อมไม่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย ขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า สามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสความสำเร็จในการขาย

หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales) พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆ 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติ 
 • เข้าใจวิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย และใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ
 • เข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายอย่างมืออาชีพ
 • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
 • พัฒนาเทคนิคปิดการขายแบบมืออาชีพและปิดการขายได้ง่ายๆ

 เนื้อหาหลักสูตร

 • บทบาท หน้าที่ของพนักงานขายมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการขายมืออาชีพอย่างเป็นระบบ
 • การเตรียมตัว การเปิดการขาย การวิเคราะห์โอกาสการขาย การสร้างโอกาสในการขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง การปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 • ศิลปะการขายสินค้าแบบมืออาชีพให้ได้ราคา
 • การอ่านเกมขายเพิ่มยอด
 • การวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ฝึกปฏิบัติ – จำลองสถานการณ์การขายอย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)

 • ผู้บริหารงานขาย ผู้จัดการขาย หัวหน้าทีมขาย และพนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายอย่างมืออาชีพ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายอย่างมืออาชีพ
 • การบรรยาย การจำลองสถานการณ์และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *